CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,
poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

GDPR – Ochrana osobních údajů

Obsah

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů a platné legislativy ČR (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb zpracovává vaše osobní údaje.


Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb
Na spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČ: 42727219
zastoupený: Ing. Lubošem Halenkovským


Proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje získané od subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy anebo z důvodu oprávněného zájmu.

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, seřazení, omezení, výmaz.


Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.

Za tímto účelem máme v listinné i elektronické podobě zpracovaný přehled jednotlivých lhůt, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy.

Není-li ji možné určit dobu, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy v souladu se zákonem číslo 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, budou subjektu údajů sdělena kritéria použitá pro stanovení této doby.


Práva subjektu údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo na námitku

Právo na přístup k osobním údajům

Občan má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud úřad takové zpracování provádí a v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro občana.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz /být zapomenut/

Dále máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se občana týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 2. subjekt údajů odvolá souhlas
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

K vymazání osobních údajů občana nemůže dojít, pokud je zpracování údajů nezbytné

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo na omezení zpracování

 1. Občan má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
 2. občan popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 3. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 4. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 5. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze

 1. se souhlasem občana, nebo z důvodu určení
 2. výkonu nebo obhajoby právních nároků
 3. z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby
 4. z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo předat Vaše údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu
 2. zpracování se provádí automatizovaně

Právo vznést námitku

Občan má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají při zachování postupu dle Nařízení GDPR.


INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE související s provádění samotestování na onemocnění COVID – 19

V souvislosti s rozsahem prováděných opatření spojených s onemocněním COVID-19 dochází na našem pracovišti ke zpracování osobních údajů konkrétních subjektů údajů. V souladu s článkem 13 nařízení GDPR Vám poskytujeme informace o účelu zpracování Vašich osobních údajů.

Správce zpracování uvedených osobních údajů

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb
Na spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
IČO: 42727219
Zastoupený : ing. Luboš Halenkovský

Účel zpracování osobních údajů

 • vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí na pracovišti a přijímání opatření k předcházení rizikům s tím spojeným
 • předložení výkazu zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců a klientů

Při samotestování Na onemocnění COVID – 19 dochází ke zpracování následujících osobních údajů zaměstnanců, klientů a návštěv ze strany veřejnosti:

 • Jméno, příjmení, rodné číslo, výsledek testování

Souhrnné informace

 • Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vycházejícím z usnesení vlády ČR, mimořádného opatření MZ
 • Informace budou uchovány na dobu nezbytně nutnou, kterou v současné době vývoje epidemie nelze specifikovat

Kontaktní osoba pro záležitosti ochrany osobních údajů

Mgr. Martina Holečková, DiS.
E-mail: metodik@centrumrozmital.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Tel.: +420 731 553 318
E-mail: kwestern@seznam.cz
jmenován k 1. 5. 2018

Budeme Vám oporou !