Spolupracujeme

projekt

Archív

Oznámení o zřízení krizového štábu

Dne 10. 3. 2020 byl jmenován krizový štáb pro případ vzniku karantény zařízení a jiných krizových situací.

Ing. Luboš Halenkovský
ředitel Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Zákaz návštěv

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
platí v Centrum Rožmitál pod Třemšínem
od dnešního dne až do odvolání

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Děkujeme za pochopení.

Dne 3. 3. 2020 Rožmitál pod Třemšínem

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2020 č. 239Odhlásit se

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje

  1. osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 48, 49 nebo 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je poskytována uvedená sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu,
  2. poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto usnesení seznámit s opatřením stanoveným v bodu I.1 tohoto usnesení všechny osoby, kterým je uložen zákaz podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené opatrovníky,
  3. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby v rozsahu druhu sociální služby podle § 45, § 47, § 62, § 65, § 66 a § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), od 18. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit činnost těchto služeb,
  4. poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu. Poskytovatel prokazatelně informuje uživatele o této změně,
  5. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. Při poskytování lze využít zaměstnance sociálních služeb, kterým na základě usnesení byla přerušena činnost, případně využít studenty na základě usnesení vlády ČR dne 13. března 2020 č. 207,
  6. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy
    a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby podle bodu I/3 tohoto usnesení, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt,
    b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu I/6a tohoto usnesení;

II. ukládá

ministryni práce a sociálních věcí informovat poskytovatele sociálních služeb o opatřeních stanovených v bodech I/1, I/3, I/4, I/5 a I/ 6 tohoto usnesení, metodicky je vést při jejich provádění a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.

Provedou:
ministryně práce a sociálních věcí,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
starostové dotčených obcí,
dotčení poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb

 

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády

Masopust se vydařil

Na únor byla naplánována jedna velká akce a to MASOPUSTNÍ zábava. Ta se uskutečnila v úterý 25. února na naší jídelně.

Terapeutky si obstaraly masky, tentokrát jsme je měly vypůjčené z Bohutína a byly opravdu vydařené.

Ráno po snídani se děvčata ustrojila a navštívila imobilní klienty několika oddělení, kteří se bohužel nemohou přijít podívat na zábavu na jídelnu.

Poté přišel nápad navštívit rožmitálskou mateřskou školku, jak jsme to již udělaly u příležitosti ČARODĚJNIC. Paní ředitelka souhlasila a umožnila nám navštívit děti, které shodou okolností měly ve většině tříd karneval a tak se nám masky prolínaly a setkání bylo moc hezké. Děti zazpívaly písničky nebo si s našimi maskami zatančily taneček.

Po obědě, ve čtrnáct hodin potom začala MASOPUSTNÍ zábava na naší jídelně. K tanci i poslechu hrál pan Šimůnek. V repertoáru měl jak lidové písničky, tak i ty trochu modernější, které zpíval za doprovodu akordeonu.

Jídelna byla hezky vyzdobená, masky tančily, co jim síly stačily a klienti se výborně bavili.

A co by to bylo za masopust, kdyby chybělo pohoštění? Tentokrát si účastníci pochutnávali na výborných koblihách, které zapíjeli kávičkou.
Zábava se vydařila a všichni odcházeli unavení, ale spokojení.

V únoru se konaly rovněž další běžné aktivity jako soutěže, cvičení, videokavárny, cestovatelské kluby, keramický kroužek i rozmanité aktivizace na odděleních. Rukodělné činnosti jsou zaměřené hlavně na téma blížících se velikonoc a přicházející jaro.

Centrum
Rožmitál pod Třemšínem,

poskytovatel sociálních služeb

Na Spravedlnosti 589,
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 679 411 - ústředna
Fax: 318 679 440 (420)
E-mail: info@centrumrozmital.cz

Plán akcí na březen 2020

akce na měsíc březen 2020CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz